Atatürk Araştırma Merkezi Projeleri

1) Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Hakkında Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Eserlerin Bibliyografyasının Hazırlanması ve Bu eserlerin Türkiye’ye Kazandırılması Projesi

Projenin amacı yabancı ülkelerde Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti üzerine yazılmış belge ve yayınların, birinci aşamada neler olduğunun tespit edilerek kataloglar halinde yayınlanması, ikinci aşamada da bunlardan satın alınabileceklerin satın alınması, satın alınamayanların mikro filmlerinin temin edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmasıdır. 1995 yılında DPT destekli olarak başlatılan bu proje, 2 yıl süre uzatımından sonra 2002 yılında ödenek alımı tamamlanmış ve 2003 yılında bitirilmiştir.

Bu proje çerçevesinde;

“Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurt Dışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası” ve “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurt Dışında Yayınlanmış Makaleler, Tezler ve Bildiriler Bibliyografyası” adlı eserler yayımlanmıştır.

2) Atatürkçü Düşünceyi ve Atatürk ilke ve İnkılaplarını Türk ve Dünya Kamuoyunda Tanıtıcı Eserlerin Basımı ve Dağıtımı Projesi

Projenin amacı, projede öngörülen eserlerin basım ve dağıtımı ile kısa vadede bu konulardaki açığı kapatmak, toplumu, özellikle Türk gençliğini bölücü ve yıkıcı fikir akımlarına karşı Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürk ilke ve inkılapları konularında teçhiz etmek, uzun vadede Atatürkçü düşünce sisteminin devlet ve toplum hayatına egemen kılınmasını sağlamak ve Atatürk’ün kurmuş olduğu modern Türkiye Cumhuriyetini dünya kamuoyuna tanıtmaktır. 1997 yılında DPT destekli olarak başlatılan bu projenin ödenek alımı 2002 yılında tamamlanmış olup, 2003 yılında bitirilmiştir. Proje kapsamında Nutuk’un orijinalinin tıpkı basımı yapılmış, Prof.Dr.Zeynep Korkmaz tarafından bugünkü dile aktarılan metni Nutuk CD-ROM’u adı altında iki CD’den oluşan sesli ve görüntülü hâle getirilmiştir.

Bu proje çerçevesinde yayımlanan eserler aşağıda belirtilmiştir:

1. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk (Orijinal, 2 cilt), Ankara 1997,

2. Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası -Prof.Dr.Mchmet GönlübofCem Sar,

3. Atatürk’ün Hayatı ve Eseri-Yusuf Hikmet Bayur,

4. Hüsrev Bey Heyet-i Nasihası-Doç.Dr.Günay Çağlar,

5. Milli Mücadelede Konya-Yrd.Doç.Dr.Ahmet Avanas,

6. Atatürk ve Milli Egemenlik-Prof.Dr.Hamza Eroğlu,

7. Sivas Kongresi,Samsun’dan Ankara’ya Kadar Olaylarla ve Anılarla-Kemal Arıburnu,

8. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu-Yrd.Doç.Dr.Zekâi Güner,

9. III.Uluslar Arası Atatürk Sempozyumu, 1 O.Atatürkçü Düşünce El Kitabı,

10.Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları,Prof Dr.Afet İnan, 12.Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille), 13Atatürk’ün tamim Telgraf ve Beyannameleri (Bugünkü Dille)

Yabancı Dilde Yayınlanan Eserler:

1. 10 November 1992 State Ceremony Peeches And Atatürk And Education Panel,

2. 10 November 1994 State Ceremony Peeches And Atatürk And Turkish Identy,

3. Reflection On Turkish Revulution-Peyami Safa,

4. A Commemoration-AU Fuat Cebesoy

5. The International Symposium Of the 75 .Anniversary Of The First Women’s Meeting in Kastamonu,

6. Atatürk Und Die Nationale Souveranitat-Proî.Dr.H&mza Eroğlu,

7. Atatürk Und Die Aussenpolitik Der Türkei (1919-1938),

8. Das Internationale Symposium Zum 75Jahrestag Des Ersten Frauenmeetings In Kastamonu,

9. A Handbook Of Kemalist Thought,

10. Manuel De La Pensee Kemaliste,

11. Atatükçü Düşünce El Kitabı (Arapça),

Sesli Görüntülü Eserler:

1. Atatürk ‘ün Büyük Nutuk ‘u (Bugünkü Dille) CD-Rom ‘u

3) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Yapılan İç Projeler :

a.Türk Dış Politikasında Hatay Meselesi Adlı Eserin Hazırlanması

Hatay Meselesini arşiv belgelerine dayalı olarak ortaya koymak amacında olan bu eser; Hatay konusunda özellikle Suriye ve diğer bölge ülkelerinin iddialarına cevap verecek şekilde, daha önce bu konularda yayınlanmış kitaplarda yer alan eksiklikleri tamamlayacak ve temel başvuru kaynağı olarak 1998 yılında yayınlanarak proje tamamlanmıştır.

b. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Adlı Kitabın Hazırlanması

Atatürk Araştırma Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan bu proje ile daha önce bu konuda yayınlanmış kitaplarda yer alan eksikliklerin tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihini Millî Mücadele ve inkılâplar dönemi, öncesi ve sonrası şeklinde hem ders kitabı hem de temel başvuru kaynağı olacak şekilde yayınlanması planmış, neticede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II olarak iki cilt halinde yayınlanarak proje sona erdirilmiştir.

c. Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik Adlı Kitabın Hazırlanması

Ülkemizde laiklik tam manasıyla anlaşılamamış, toplumun huzurunun bozulmasında ve insanlarımızın arasına nifak sokulmasında bir istismar aracı olarak kullanılmıştır. Konunun aydınlığa kavuşmasında etkili olacağı düşüncesiyle, konu ile ilgili yazılmış ve kurumumuz yayınlarında yer almış makalelerden derlemelerle ve yeni makalelerle hazırlanan bu eser, lâiklik kavramına tam ve doğru bir tarif kazandırarak, uygulamalardaki eksiklikleri ve hataları tespit ederek ve bu konuda toplumu bilgi sahibi yaparak art niyetli kişilerin oyunlarını bozmak yönünde etkili olacaktır.

d. Atatürk’ün Silah Arkadaşları Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri Adlı Kitabın Hazırlanması

Milletlerin, devletlerin insanlık dünyasında onurlu yer alabilmeleri, varlıklarını koruyup, kabul ettirebilmeleri sahip oldukları değerlere bağlıdır. Bu çalışmada biyografileri kaleme alınanlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yakın silah arkadaşları bu değerlere’ Türk milleti ve devletinin ebedi olarak yaşamasının 51 önderi olmuşlardır. Bir vefa borcu olarak Devlet Mezarlığı Kanunu’nda yer alan kahramanlar, Anayasa’nın 134. maddesi ve 2876 sayılı Kanun’la, 18 Ekim 1983 tarihinde Atatürk’ün manevi himayesinde, Cumhurbaşkanı’nın gözetim ve denetiminde ve Başbakanlık’a bağlı olarak kurulmuş olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun dört bağh kuruluşundan Atatürk Araştırma Merkezi’nin Şeref Üyeleri sayılmışlardır.

e. Atatürk Orman Çiftliği’nin Tarihi Adlı Kitabın Hazırlanması

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş nedenleri, çiftlik arazisinin durumu, su ihtiyacı, binaların inşaatı, ağaçlandırılması, sebze ve meyve ile ilgili tarımsal faaliyetleri, hayvancılık, endüstriyel faaliyetleri gibi konuları ihtiva eden bu kitabın hazırlanması, Merkezimiz desteği ile gerçekleşmiştir.