Assoc.Prof. Ahmet KILINÇ

Assoc.Prof. Ahmet KILINÇ graduated from the Faculty of Law at Kırıkkale University in 2003. He obtained the title of science expert with his thesis “Analysing Kanun-ı Esası in terms of human rights” at the Social Sciences Institute of the same university. He received his Ph.D with his thesis “Parading(tashhir) as a kind of penalty in Ottoman Criminal Law” from the Public Law program at Gazi University Social Sciences Institute. Kılınç has published the book “Expertness in Ottoman Jurisdiction” as part of his associate professorship thesis. After completing his law internship in 2004, Kılınç worked as a research assistant at Kırıkkale University and Gazi University between 2004 and 2013. Kılınç, who has been working as a faculty member at Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Law since 2013, carries out academic activities in the field of Turkish Law History, especially in fields such as Ottoman Criminal Law, Ottoman Judiciary Organization, and Ottoman Millet System. Kılınç went to the USA, Germany, Italy, Moldova, Austria, Malaysia, Macedonia, Uzbekistan, and Japan for scientific studies and served as a visiting professor in Japan for a while. Kılınç offers courses in the History of Law, the History of Turkish Law at the undergraduate level, and postgraduate courses in the field. Having served as the Head of the Department of Legal History at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Vice President of the Public Law Department, Deputy Dean of the Faculty of Law, Member of the Faculty Board of Directors, Member of the Social Sciences Institute Board of Directors and Legal Counsel, Kılınç also worked as the Deputy President of the Turkish Historical Society. Kılınç, a member of the Publication Advisory Board of the Ministry of Justice, is also a member of the Academic Advisory Board of the Justice Academy. He has served as a member of the Editorial Board and Publication Board for many national and international journals, as well as fulfilling duties in various national and international magazines, symposia, and projects. Kılınç, who has been a full member of the Science Board of the Turkish Historical Society since 2020, has been appointed as the Deputy President of the Atatürk Supreme Council for Culture, Language, and History in February 2023.

Some of Kılınç’s academic publications are as follows:

The Books and Book Chapters

Türk Adli Teşkilatı: İslamiyet Öncesi Yapı ve İslam Hukukuyla Kaynaşması Kılınç, A.

Türklerin Mirası, 3. Cilt Türklerde Devlet ve Siyaset, C. Editörü: Prof. Dr. Şaban Halis Çalış, Baskı Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.325-355, 2022

Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku Kılınç A. (Editör)

T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 2021

Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik Kılınç A.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2022 (İkinci Baskı)

Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası Kılınç A.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kılınç A.

Iustitia Elevat Gentem Prof. Dr. Sacit Adalı’ya Armağan, Osman Nuri Özalp, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.246-289, 2010 

The Articles Published in SCI, SSCI and AHCI Indexed Journals

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili Kılınç A.

Belleten, cilt.79, sa.285, ss.531-559, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) 

Articles Published in Other Journals

The Influence Of The Ottoman State On Islamıc Law Kılınç A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.7, ss.547-580, 2022 (Hakemli Dergi)  

Batılı Devletlerin Karma Ticaret Mahkemelerinde Mecelle’nin Uygulanmasına Yönelik Eleştirilerinin Değerlendirilmesi Kılınç A., Karakaya H. 

Kırıkkale Hukuk Mecmuası, cilt.2, sa.1, ss.59-89, 2022 (Hakemli Dergi)  

Osmanlı Yargılama Hukukunda Şuhûdü’l Hâlin Statü ve Mesleklerinin Tahlili Kılınç A. , Öztürk M. N.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.185-205, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Yargılama Hukukunda ”Şuhûdü’l Hâl”in Fonksiyonunu Yeniden Değerlendirme Gerekliliği Kılınç A. , Kayar B.

Adalet Dergisi, cilt.1, sa.62, ss.33-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) 

İslam Hukukunun Evrenselliği Bağlamında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku Kanunu 1984’ün Mukayesesi Kılınç A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.623-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Mehrin Türk Pozitif Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği Kılınç A. N. , Kılınç A.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.103-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

17’nci Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Patrikler Bağlamında Ermenilerin Hukuki Statüsü Kılınç A.

Yargıtay Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.181-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Çocuk Düşürtme Suçunun 17’nci Yüzyıl İstanbul’undaki Görünümü Kılınç A.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.38, ss.31-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

Reflection of Multiculturalism in Law: The Ottoman Experience Kılınç A.

Law Justice Review, cilt.8, sa.14, ss.79-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Yıldırım Bayezid Han’ın Devlet Yönetimine Işık Tutan İki Osmanlıca Makale ve Tahlilleri Kılınç A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Bir Meclis-i Vâlâ Hükmü ve Tahlili Kılınç A.

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.15-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası Kılınç A.

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.6, ss.447-456, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili Kılınç A.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.33-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye İçin Yaşama Hakkı Yargısı Kılınç A.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sa.39, ss.82-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1007-1032, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

İnsan Haklarının Anayasal Konumu Kılınç A.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.279-291, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) 

Publications in Refereed Congress/Symposium Proceedings

İslam Hukuk Tarihi Açısından Osmanlı Devleti’nin Önemi Kılınç A.

Uluslararası Irak’ta Osmanlı İzleri Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 15 – 16 Kasım 2021, ss.1-4    

Tanzimat Dönemi Düalist Hukuk Yapısının Şahsa Karşı İşlenen Suçlara Yansıması Kılınç A. , Yıldırım D.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Türkiye, 10 – 12 Nisan 2021 

Hekimlerin Osmanlı Devleti’nde Bilirkişilik Yapmaları Kılınç A.

  1. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Türkiye, 18 – 21 Haziran 2019, ss.55

Hukuk Tarihi Açısından Kanûnî Dönemine Münhasır Gelişmeler Kılınç A.

  1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 – 26 Nisan 2018, ss.46-61

Legal Results Of Being Dzimmi In Classical Period Of Ottoman State According To The Mühimme Registers Kılınç A.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 – 12 Mayıs 2018, ss.92

Legal Problems of Immigrants in Turkey: Implication of a regional study Kılınç A.

Kobe Seminar 2018, Kobe, Japonya, 08 Şubat 2018, ss.9 2017

Mecelle’ye Göre Zamanaşımı Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri Kılınç A.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 – 27 Eylül 2017, ss.185-225 

17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, s.278

Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı hukukundaki Görünümü Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, ss.212

XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının Hukuki Tahlili Kılınç A.

  1. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folkrolik Tıp Günleri Kongresi, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2017, ss.63-64

Osmanlı Devleti’nde Hâkimlerin Uyması Gereken Etik İlkeleri: Hâkimin Âdabı Kılınç A.

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 – 27 Mayıs 2016, ss.121-187 

Osmanlı Devleti’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Muslihun Osmanlı Arabuluculuğu Kılınç A.

  1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 – 14 Mayıs 2016, ss.15-83

The Effects of Multiculturalism on Law System The Ottoman State Example Kılınç A.

Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization ond Welfare for the Regeneration of the Communities in European, Asian and Japanese Societies, Kobe, Japonya, 21 – 23 Ekim 2016

Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Teşhir Yaptırımı Kılınç A.

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, ss.10

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Teşhir Cezası Kılınç A.

  1. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 – 26 Mayıs 2015, ss.447-456

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde İçki İçme Suçu Kılınç A.

  1. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Türkiye, 8 – 12 Haziran 2014, cilt.1, ss.203-216

Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü Kılınç A.

  1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.33-43