آغاز نوزدهمین کنگره تاریخ ترک

نوزدهمین دور کنگره بزرگ تاریخ ترک توسط بنیاد تاریخ ترک برگزار شد.

 

نوزدهمین دور کنگره بزرگ تاریخ ترک که اولین آن در سال 1932 تحت نظارت مستقیم و با حضور شخص غازی مصطفی کمال آتاترک برگزار شده بود، در تاریخ 3 اکتبر 2022 آغاز و به مدت پنج روز با نشست های فوق تخصصی در جهت بررسی ابعاد مختلف تاریخ ترک با شرکت صدها مقاله داخلی و بین المللی ادامه یافت.