برگزاری نشستی با موضوع علم و فرهنگ با سخنرانی پرفسور بهاءالدین یدی یلدیز

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک در قالب سلسله نشست های آموزشی علمی خود برای دانشجویان بورسیه، نشست دیگری با حضور پرفسور بهاءالدین یدی یلدیز استاد بازنشسته دانشگاه حاجت تپه و یکی از رؤسای پیشین بنیاد عالی آتاترک برگزار کرد. در این نشست که در تاریخ 2 دسامبر 2022 برگزار شد پرفسور یدی یلدیز سخنرانی خود را با موضوع ”علم و فرهنگ“ و با تحلیل نقش فرهنگ در جامعه و رابطه بین علم و فرهنگ ایراد نمود. همچنین مدیریت این جلسه را که با هدف کمک به رشد علمی و ارتقای دانش تجربی دانشجویان برگزار می شود، دکتر یوکسل اوزگن معاون رئیس بنیاد عالی آتاترک بر عهده داشت.