نشست ادبی در قالب فستیوال پایتخت، شاهراه فرهنگ

بنیاد زبان ترک با برگزاری سلسله نشست های ادبی در فستیوال “پایتخت، شاهراه فرهنگ” شرکت کرد.

 

نشست های ادبی «زبان و ادبیات ترک» در قالب فستیوال «پایتخت، شاهراه فرهنگ»  با همکاری وزارت و فرهنگ و گردشگری و بنیاد زبان ترک در سال 2022 در آنکارا برگزار شد.

 

https://www.tdk.gov.tr/icerik/basindan/baskent-kultur-yolu-festivalinde-dil-ve-edebiyat-soylesilerimiz-devam-ediyor/