همایش بین المللی “دستاوردهای علمی جزری و بازتاب های آن در عصر حاضر”

سومین نشست از مجموعه همایش های ”هفت اقلیم و هفت دانشمند“ با عنوان ”جزری“ برگزار شد.

 

مرکز فرهنگی آتاترک دومین همایش علمی دانشمندان ترک را در چهارچوب پروژه مجموعه همایش های ”تفکر و علم نزد ترکان: هفت اقلیم و هفت دانشمند“، با موضوع ”دستاوردهای علمی جزری و بازتاب های آن در عصر حاضر“ برگزار کرد. این همایش با همکاری دانشگاه دجله شهر دیاربکر در تاریخ 6 تا 8 اکتبر 2022 برگزار شد.