همایش بین المللی یکصدمین سالگرد آزادی شهر عثمانیه

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد آزادی شهر عثمانیه و توابع آن از اشغال برگزار شد.

 

به مناسبت یکصدمین سالگرد آزادی عثمانیه از اشغال، همایش علمی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته تاریخ ترک برگزار شد. در این همایش موضوعاتی همچون جایگاه عثمانیه در صفحات آغازین مبارزات ملی، پیشبرد مبارزات و به نتیجه رساندن آن؛ پیشینه اداری، نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عثمانیه؛ نقش عثمانیه در مبارزات استقلال طلبی ملت ترک در آناطولی و همچنین جایگاه و نقش عثمانیه در هیئت تمثیلی مورد بحثت و بررسی قرار گرفت.