همایش “تاریخ صنایع جنگی ترک” برگزار شد.

همایش “تاریخ صنایع جنگی ترک” برگزار شد.

 

همایش تاریخ صنایع جنگی ترک با هدف ایجاد زمینه تحقیق و پژوهش درباره صنایع دفاعی و صنعت جنگ افزار سازی ترک در طول تاریخ تا کنون توسط دانشگاه دفاعی ملی ترکیه، آکادمی صنایع دفاعی ترکیه و بنیاد تاریخ ترک برگزار شد.