همایش “قتل عام، ویرانگری و اشغال در شهر وان: راهی که به تهجیر ختم شد”

همایش “قتل عام، ویرانگری و اشغال در شهر وان: راهی که به تهجیر ختم شد” توسط بنیاد تاریخ ترک برگزار شد.

 

دانشگاه یوزونجی ییل شهر وان با همکاری بنیاد تاریخ ترک همایش علمی بررسی جوانب و دلایل کوچانیدن ارامنه از آناطولی  با عنوان قتل عام، ویرانگری و اشغال ارامنه در وان راهی که به تهجیر آنان ختم شد را برگزار کرد.