پایان دوره آموزشی “خوانش اسناد عثمانی” در شهر بوسنی

کلاس های خوانش اسناد عثمانی در بخش شرق شناسی دانشگاه بوسنی به پایان رسید.

 

دوره آموزشی زبان و رسم الخط عثمانی با عنوان “خوانش تخصصی اسناد عثمانی” که توسط بیناد تاریخ ترک در انستیتوی شرق شناسی دانشگاه بوسنی برگزار شد و اعطای گواهی اتمام دوره به دانشجویان به پایان رسید.