کنفرانس دیپلماسی عثمانی و معاهده قاینارجای کوچک

یکی دیگر از مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک با عنوان “دیپلماسی عثمانی و معاهده قاینارجای کوچک در سال 1774” در تاریخ 13 نیسان 2023 با حضور پرفسور عثمان کوسه عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی برگزار شد.

این نشست با هدف کمک به رشد و ارتقای علمی دانشجویان بورسیه بنیاد عالی در رشته های علوم اجتماعی به مدیریت دکتر گونر دوغان معاون رئیس مرکز تحقیقات آتاترک ترتیب داده شد.