اعطای بورس تحصیلی سال 2023

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ ترکیه به دانشجویان موفق حوزه علوم انسانی کمک هزینه تحصیلی اهدا می نماید.

اعطای کمک هزینه تحصیلی توسط نهادهای وابسته به بنیاد عالی آتاترک از جمله مرکز تحقیقات آتاترک، بنیاد زبان ترک، بنیاد تاریخ ترک و مرکز فرهنگی آتاترک از ماه ژانویه سال 2022 آغاز خواهد شد. درخواست ها جهت ثبت نام و دریافت این کمک هزینه تحصیلی از تاریخ 22 نوامبر تا 30 نوامبر، پذیرفته خواهد شد.

ثبت نام تنها برای دانشجویان دارای شماره ملی ترکیه ممکن است و از طریق درگاه دولت الکترونیک و از قسمت خدمات الکترونیکی گزینه بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک انجام می پذیرد.

بدینوسیله شرایط و جزئیات اعطای بورس تحصیلی به اطلاع عموم می رسد.

برای اطلاعات بیشتر: burs.ayk.gov.tr