حضور جناب آقای بین علی یلدیریم رئیس شورای ریش سفیدان سازمان دولت های ترک در بنیاد عالی آتاترک

با تشریف فرمایی رئیس شورای ریش سفیدان سازمان دولت های ترک جناب آقای بین علی یلدیریم به بنیاد عالی آتاترک جلسه ای با حضور سفیر کبیر پرفسور دریا اورس رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک؛ پروفسور یوکسل اوزگن رئیس بنیاد تاریخ ترک؛ پروفسور عثمان مرد رئیس بنیاد زبان ترک؛ دکتر زکی اراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک و دکتر گونر دوغان رئیس مرکز تحقیقات آتاترک تشکیل شد.

در این جلسه موضوعات و زمینه همکاری های مشترک میان سازمان دولت های ترک و بنیاد عالی آتاترک و نهادهای وابسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بدین وسیله از حضور و تشریف فرمایی ایشان سپاسگذاری می نماییم.