دیدار معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جناب آقای گوکخان یازگی با رئیس بنیاد عالی آتاترک

جناب آقای گوکخان یازگی معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جهت تبریک و تبادل نظر با پرفسور دریا اورس رئیس جدید بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک دیدار کرد. در چهارچوب این دیدار موضوعاتی که دو نهاد مذکور می توانند در مورد آن به همکاری مشترک بپردازند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.