روز زبان ترکی گرامی باد

بیست و ششم سپتامبر “روز زبان ترکی” که یادآور جایگاه زبان ترکی در حفظ هویت ملی ما ترکان است، گرامی باد. به راستی که زبان ما هویت ماست.

رهبر بزرگ غازی مصطفی کمال آتاترک بنیان­گذار بنیاد زبان ترک درباره اهمیت زبان ترکی می گوید:

“پیوند میان احساسات ملی و زبان بسیار قوی است. ملی بودن زبان و غنای آن از عوامل اساسی شکوفایی احساسات ملی است. زبان ترکی یکی از غنی ترین و پر مایه ترین زبان هاست، کافی است که با آگاهی به کار گرفته شود. ملت ترک که می داند چگونه کشور خود و استقلال آن را حفظ کند، باید زبان خود را نیز از یوغ زبان های بیگانه رهایی بخشد”.