سالگرد آزادی ازمیر

در نهم سپتامبرسالگرد آزادی ازمیر از اشغال دشمنان یاد و خاطره رهبر جنگ استقلال غازی مصطفی کمال آتاترک، شهیدان عزیز راه آزادی و تمامی قهرمانان مبارزات ملی را گرامی می داریم.

غازی مصطفی کمال آتاترک به مناسبت این روز چنین گفته است:

“در حالیکه تصویر شمشمیر سواره نظام ما در آب های اسکله ازمیر پدیدار می شد، سربازان پیاده نظام در قدیفه قلعه پرچم ترکیه را در آسمان برافراشته کردند. ارزش حقیقی آخرین عملیات ارتش مجلس ملت کبیر ترکیه در تاریخ جنگ تنها پس از بررسی کلی تمامی مراحل و روند آن و شاید نه امروز بلکه در آینده نمایان خواهد شد.”