سالگرد پیروزی ساقاریه

در صد و دومین سالگرد پیروزی نبرد ساقاریه یاد و خاطره رهبر بزرگ مبارزات ملی غازی مصطفی کمال آتاترک، همرزمان او و شهیدانی که این پیروزی را برای ملت ترک به ارمغان آوردند را گرامی می داریم.

در نبرد ساقاریه فرمان تاریخی آتاترک بود که ارتش ترک را به پیروزی رهنمون شد:

“خط دفاعی وجود ندارد، سطح دفاعی وجود دارد. آن سطح، سراسر وطن است. خاک وطن تا زمانی که هر وجب آن با خون ملت آبیاری نشده باشد به دست دشمن نخواهد افتاد”.