سالگرد پیروزی میریوکیفالون

سالگرد نبرد میریوکیفالون که در سال 1176 میان دولت سلجوقیان آناطولی و امپراطوری بیزانس به وقوع پیوست و از وقایع سرنوشت ساز در تاریخ ترکان در آناطولی محسوب می شود، گرامی باد. در کمال امتنان برای سلطان قلیچ ارصلان دوم و اجداد قهرمان ملت ترک طلب رحمت می کنیم.