صد و ششمین سال استقلال کشور دوست و برادر آذربایجان مبارک باد

صد و ششمین سال استقلال کشور دوست و برادر آذربایجان مبارک باد.