صد و چهارمین سالگرد کنگره ارضروم

وطن در داخل مرزهای ملی تمامیتی است که تجزیه نخواهد شد. (مصطفی کمال آتاترک)

 

ضمن تبریک صد و چهارمین سالگرد کنگره ارضروم از تمامی شرکت کنندگان در این کنگره آغازگر جنبش ملی، قهرمانان مبارزات استقلال و در راس آنها آتاترک کبیر با رحمت و امتنان یاد می کنیم.