نوزدهم می روز بزرگداشت آتاترک و جشن جوانان و ورزش مبارک باد.

در این روز تاریخی یاد و خاطره تمامی قهرمانان مبارزات ملی و در راس آنان بنیان گذار جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک را با کمال امتنان گرامی می داریم.