وب سایت بنیاد عالی آتاترک به پنج زبان خارجی راه اندازی شد.

پیام رئیس بنیاد عالی آتاترک به مناسبت راه اندازی وب سایت بنیاد به پنج زبان خارجی 

 

بین المللی سازی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و نهادهای وابسته یکی از اهداف اولیه ما در چهارچوب بازنگری و تجدید ساختار سازمانی است. راه اندازی سایت اینترنتی بنیاد عالی آتاترک به پنج زبان خارجی را گام مهمی در راستای تحقق این هدف ارزیابی می کنم و برای تمامی دست اندرکاران آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

پرفسور محمد حکیم اوغلو

رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک