چهلمین سالگرد بنیان گذاری جمهوری ترک قبرس شمالی

ضمن تبریک چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی، از رئوف دنکتاش رئیس جمهور و بنیانگذار آن و تمامی شهیدان این سرزمین با کمال امتنان و احترام یاد می کنیم.