یکصدمین سالگرد جمهوریت را با افتخار تبریک عرض می کنیم

جمهوری ترکیه که در نتیجه مبارزات و جانفشانی های بی بدیل ملت ترک بنا نهاده شد، دستاورد پیروزی شکوهمند و افتخار آمیزی است که از شعورو اراده ملی سرچشمه می گیرد.

یکصدمین سالگرد اعلان جمهوریت را با افتخار و غرور تبریک گفته  یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک و شهیدان قهرمان راه وطن را با کمال امتنان گرامی می داریم.

 

“فردا جمهوریت اعلان خواهیم کرد”

غازی مصطفی کمال آتاترک