نوزده می روز بزرگداشت آتاترک و جشن جوانان و ورزش مبارک باد

در نوزده می ماه روز بزرگداشت آتاترک و جشن جوانان و ورزش یاد و خاطره  قهرمانان جنگ استقلال، به ویژه بنیانگذار جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک را با کمال امنتنان گرامی می داریم.

 

“روزی که در ماه می سال 1919 به سامسون قدم نهادم، هیچ قدرت مادی در اختیار نداشتم. تنها قدرتی عالی و معنوی بود که از اصالت و شرافت ملت بزرگ ترک سرچشمه می گرفت و وجدان من را در بر می گرفت. من با اعتماد به این نیروی ملی و این ملت ترک شروع به کار کردم”.

مصطفی کمال آتاترک