بیست و سوم آپریل سالگرد حاکمیت ملی و روز کودک مبارک باد.

بیست و سوم آپریل سالگرد اعلان حاکمیت ملی و روز کودک که ارمغانی برای تمامی کودکان جهان از سوی مصطفی کمال آتاترک است، مبارک باد.