ارتباط با ما

 

 بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک

آدرس: آنکارا، چانقایه، محله بالغاط، خیابان ضیاء بیگ، شماره 19

تلفن: 00903122855512

دورنگار: 00903122849201

پست الکترونیک:   bilgi@ayk.gov.tr

 

مرکز تحقیقات آتاترک

آدرس: آنکارا، چانکایا، محله بالغاط، خیابان ضیاء بیگ، شماره 19

تلفن: 00903122856511

دورنگار: 00903122856573

پست الکترونیک:  bilgi@atam.gov.tr

 

مرکز فرهنگی آتاترک

آدرس: آنکارا، چانکایا، محله بالغاط، خیابان ضیاء بیگ، شماره 19

تلفن: 00903122843418

دورنگار: 00903122843465

پست الکترونیک:  bilgi@akmb.gov.tr

 

بنیاد زبان ترک

آدرس: آنکارا، محله قاواقلی دره، شماره 217

تلفن: 00903124575200

دورنگار: 00903124680783

پست الکترونیک:bilgi@tdk.org.tr

 

بنیاد تاریخ ترک

آدرس: آنکارا، صحیه، کوچه قزلای، شماره 1

تلفن: 00903123102368

دورنگار: 00903123101698

پست الکترونیک: bim@ttk.org.tr