انتشار دو اثر جدید در مرکز تحقیقات آتاترک

 دو اثر جدید در حوزه تاریخ جمهوریت در مرکز تحقیقات آتاترک منتشر شد.

دو کتاب “جنگ استقلال ترکیه بر اساس اسناد دیپلماتیک و مطبوعات بلژیک (1919-1922)” به کوشش دکتر خلیل یلماز و “نقش تشکیلات خانه خلق در روند مدرن سازی ترکیه، بر اساس نمونه خانه خلق دیاربکر” به قلم دکتر اسماعیل اوزر توسط مرکز تحقیقات آتاترک منتشر شد.