دو اثر تحقیقی در حوزه تاریخ جمهوریت منتشر شد.

دو اثر تحقیقی جدید در حوزه تاریخ جمهوریت منتشر شد.

مرکز تحقیقات آتاترک دو اثر جدید با نام های “معاهدات میان ترکیه و دیگر جمهوری های ترک (1990-1992)” تحقیق و تالیف دکتر بلال شمشیر و “شعارهای انتخاباتی حزب دموکرات در انتخابات مجلس (1946- 1957)” نوشته دکتر رجب بیوک­تولو را به عرصه ادب و پژوهش کشور تقدیم نمود.