هفتاد و نهمین شماره مجله “اَردَم” منتشر شد.

مقاله ای با موضوع کتب دستور زبان فارسی در دوره عثمانی با عنوان “آثار میرزا حبیب اصفهانی در باب دستور زبان فارسی” در شماره جدید مجله اردم.

مجله اَردَم که اولین شماره آن در سال 1985 توسط مرکز فرهنگی آتاترک منشتر شد حاوی طیف وسیعی از مقالات در زمینه های علم، هنر، فرهنگ، ادبیات، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و نیز فعالیت های ترجمه می باشد و در سال دو نوبت چاپ می شود.

هفتاد و نهمین شماره این مجله با دو مقاله مرتبط با مناسبت های سال و با نگاهی نو به موضوع “احمد یسوی” و “یونس امره” آغاز می شود. یکی از مقالات ارزشمند این شماره مجله در موضوع کتب دستور زبان فارسی در دوره عثمانی با عنوان “آثار میرزا حبیب اصفهانی در باب دستور زبان فارسی” می باشد که توسط دکتر گوکخان چتین ­قایا به رشته تحریر درآمده است.