اهداف و وظایف

اهداف: مهمترین هدف بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک تبدیل دیگر بار فرهنگ ترک به تمدنی است که تمام بشریت بتوانند از آن بهره بگیرد.

وظایف: بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک به انجام تحقیقات علمی بدیع در حیطه علوم انسانی و علوم اجتماعی و در زمینه زبان، تاریخ و فرهنگ ترک و همچنین موضوعات مرتبط با آتاترک و آثار وی پرداخته در عین حال از تحقیقات انجام شده در این زمینه ­ها حمایت می­ کند.