رئیس بنیاد تاریخ ترک

پرفسور بیرول چتین

رئیس بنیاد تاریخ ترک

پرفسور بیرول چتین در تاریخ 23 جولای 2020 از طرف رئیس جمهور ترکیه به ریاست بنیاد تاریخ ترک منصوب شد. وی در سال 1965 در آنکارا به دنیا آمد. پدر او یک افسر نظامی و اصالتاً اهل شهر توقات بود. وی به دلیل ماموریت های شغلی پدر تحصیلات ابتدایی را در سیواس و تحصیلات متوسطه را در تکیرداغ به اتمام رسانید. بیرول چتین در سال 1986 از رشته اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه آناطولی در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد.

چتین تجربه کاری خود را در سال 1986 به عنوان مشاور مالی و تجارت خارجی در استانبول آغاز نمود. از تاریخ 1993 تا 1999 به عنوان دستیار پژوهشی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه قیریق قلعه فعالیت نمود. پس از اخذ درجه کارشناسی ارشد و نیز درجه دکتری در رشته تاریخ اقتصاد ترک از دانشگاه استانبول در سال 1999 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه غازی عثمان پاشا شهر توقات مشغول به فعالیت شد. وی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه که از اعضای هیئت موسس آن می باشد به عنوان قائم مقام و معاون رئیس دانشکده و نیز رئیس گروه خدمت نموده است و به درجه استاد تمامی رسیده است. وی از سال 2019 بدین سو به عنوان عضو هیئت علمی در گروه اقتصاد دانشگاه حاجی بایرام ولی مشغول به فعالیت می باشد.

بیرول چتین از سال 2011 با آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TİKA) به ترتیب با عناوین معاون مدیر شعبه بوسنی و هرزگوین و مدیر شعبه های مونته نگرو، آلبانی و بوسنی همکاری نموده است. و از سال 2016 تا کنون نیز پست هایی چون معاونت اداره کل بالکان و اروپای شرقی، اقیانوسیه و جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین را برعهده داشته است.

وی علاوه بر مطالعاتی در زمینه تاریخچه صنایع جنگی عثمانی و بهروری فناوری با تکیه بر اسناد آرشیوی، مقاله های بسیاری در خصوص تاریخ نظریات اقتصادی و تاریخچه اقتصاد تالیف نموده و نیز در تالیف و ویرایش کتاب ها و مقالات زیادی همکاری داشته است. وی همچنین سردبیری و ویراستاری مجلاتی چون مطالعات اوراسیایی تیکا را انجام داده است.

وی زبان انگلیسی را در سطح پیشرفته، زبان های صربی و بوشناک را در سطح متوسط و زبان های عربی، فارسی و آلبانی را در سطح مقدماتی می داند و عضو بنیاد تاریخ علوم ترکیه و انجمن بین المللی تاریخ اقتصاد (HES) است. لیست برخی تالیفات و تحقیقات وی در زیر آمده است.

 

YAYIN LİSTESİ

ÇETİN, Birol. Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayii (1700-1900), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001

ÇETİN, Birol ve Osman ÇEVİK. İstatistiksel Veriler Işığında Cumhuriyet Dönemi Şirketleşme Tarihi,      Siyasal Kitabevi, Ankara 2005

Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid  “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Harp Sanayii Dumansız Barut Fabrikası” Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 1, sh.383-397 Kayseri 2012

Makaleler

ÇETİN, Birol. The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ed. KemaL Çiçek,    “ Encouragement And Awarding In Ottoman State Administration”-, Vol 1, 575-583, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2000

ÇETİN, Birol. Türkler, Ed. H.C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Teknolojilerin Takibi (1700-1900), C.13, Sh. 812-821, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002

ÇETİN, Birol. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İktisat Politikası Olarak Müdahalecilik” , Liberal Düşünce, Yıl: 8, Sayı: 32, s:157-165, (Güz 2003).

ÇETİN, Birol. “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Teknolojik Seviyesi Hakkında  Bir Değerlendirme ve Bir İleri Teknoloji Uygulaması”, -Genel Kurmay Başkanlığı- Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2005, sayı 6, sh.51-66

ÇETİN, Birol. “Türkiye’nin İktisadi Meselelerine 1924’ten Bir Bakış: Orhan Midhat’ın İktisadi İlletlerimiz’i”, Liberal Düşünce,

ÇETİN, Birol, F.Coşkun Ertaş, “Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. Yüzyılda Gelişen Üretim Tekniklerinin  Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarına Etkisi : Tüfenkhane-i Amire’ye Ait  Bir imalat Defteri”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi Ocak 2007 Sayı 250 Ankara 2007

Ahmet Çetin, Birol Çetin, “Alternatif Para politikası Değişkenlerinde Maliye Politikası, Döviz Kuru ve Enflasyonun Büyüme üzerindeki Etkisi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi Mart 2007 Sayı 252, Ankara 2007

Çetin, Birol, “Osmanlı Harp Sanayisinde Kurşun ve Kurşun Tedariki”, -Genel Kurmay Başkanlığı- Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Şubat 2011, Sayı 17, sh. 79-95, Ankara 2011.

ÇETİN, Birol ve Serdar Budak, “İcra İflas Kanununa Muhalefet ve Dolandırıcılık Suçları (1997-2007)”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2011, sayı 13, sh. 95-102 Karaman 2011

ÇETİN, Birol, Serap Barış ve Serap Saraoğlu, Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış, Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi sayı 1, sh.123-150 Çankırı 2011

ÇETİN, Birol, Türker Şimşek, “ Karl Gunnar Myrdal’ın Hayatı ve İktisadi Görüşleri”, Gaziosmanpaşa Ün. S.B.E Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt 7, sayı 2, sh. 141-148

ÇETİN, Birol, Mustafa Canka, “Ulcinjski Gusari Kao Medunarodni Problem na Jadranu” Balkan Savaşlarının 100. Yılı Sempozyumu 12-15 Ekim 2012 Podgorica Karadağ

Birol, ÇETİN, Ayşegül Tayyar, “Liberal İktisadi Düşüncede Devlet” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sayı 14/1 sh.107-120 Sivas

Tebliğler

  • ÇETİN, Birol, “Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Teknolojilerin Takibi ve Teknoloji Casusluğu”, Birinci Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 15-17 Kasım 2001
  • ÇETİN, Birol, “Erken Dönem Osmanlı İktisadiyatı”, IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, Kapadokya, 25-28 Nisan 2003
  • ÇETİN, Birol, “Osmanlı’dan Günümüze Kollektif Girişimcilik”, V. Liberal İktisatçılar Kongresi, Ankara 2004
  • ÇETİN, Birol, Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Sanayiinde Kullanılan Kurşun Tedariki, Birinci İktisat tarihi Kongresi 14 -15 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi, Eylül 2007
  • ÇETİN, Birol, State as the Source of Wealth in Ottoman Economic Thought: A different approach to reflections in the aftermath of the global crisis, 37th Annual Meeting of the History of Economics Society, Syracuse University, June 25-28, 2010, Syracuse, New York, USA.