کمیته ملی بنیاد عالی آتاترک

ساختار کمیته ملی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک بر اساس اصل 103 قانون شماره 2876 بدین ترتیب تشریح شده است: “طبق ماده چهارم مصوبه شماره 2302 به تاریخ 23 سپتامبر 1980 با موضوع تاسیس مرکز فرهنگی آتاترک و بزرگداشت صدمین سالگرد میلاد آتاترک، کمیته ملی تحت نظارت ریاست جمهوری حداکثر از هشت نفر متخصص و مشاور تشکیل می شود که اعضای آن به پیشنهاد نخست وزیر؛ فرمانده کل ارتش؛ وزرای مربوطه همچون وزیر دفاع، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و گردشگری، وزیر ورزش و جوانان و نیز رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ  تعیین می شود و با تایید و امضای رئیس جمهور قطعی می شود”. 

کمیته ملی به منظور اخذ تصمیم های لازم درباره زیرمجموعه ها و عرصه های مرتبط با محدوده فعالیت مرکز فرهنگی آتاترک تشکیل شده است.

بر طبق قانون “امور دبیرخانه ای کمیته ملی توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک اجرا می شود” و بدین ترتیب پیوند و ارتباط مرکز فرهنگی با بنیاد عالی آتاترک تامین و حفظ می شود.

 

مصوبات قانونی مربوط به کمیته ملی:

Atatürk Kültür Merkezi Alanı ve Millî Komite İle İlgili Yasal Düzenlemeler

مصوبات کمیته ملی :

MİLLÎ KOMİTE 20. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 19. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 18. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 17. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 16. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 15. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 14. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 13. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 12. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 11. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 10. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 9. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 8. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 7. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 6. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 5. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 4. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 3. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 2. TOPLANTI KARARLARI

MİLLÎ KOMİTE 1. TOPLANTI KARARLARI