مرکز تحقیقات آتاترک

مرکز تحقیقات آتاترک یکی از نهادهای زیرمجموعه بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک می باشد.  بنیاد عالی آتاترک در اوایل دهه هشتاد با تجمیع بنیاد تاریخ ترک و بنیاد زبان ترک که مستقیما به دستور مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه تاسیس شده بودند، و همچنین دو مرکز تازه تاسیس شده به نام های مرکز تحقیقات آتاترک و مرکز فرهنگی آتاترک ایجاد گردید.

 مرکز تحقیقات آتاترک با هدف انجام پژوهش های علمی همچنین معرفی، اشاعه و انتشار اندیشه های آتاترک، مبانی فکری و انقلاب های آتاترک، فرهنگ ترک، زبان و تاریخ ترک؛ با استناد به اصل 134 قانون اساسی و بر اساس مصوبه شماره 2876 مجلس در تاریخ 17 آگست سال 1983 بنا نهاده شد. این مرکز دارای یک شخصیت حقوقی است که بر اساس ماده هفدهم این مصوبه به عنوان زیر مجموعه بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک تاسیس شده و به منظور انجام پژوهش ها و خدمات علمی- فرهنگی شروع به فعالیت نموده است. 

یک مرکز تحقیقاتی همانند مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها مرجع تولید و انتشار اطلاعات است. هر چند عرصه فعالیت دانشگاه ها از این نیز فراتر است. دانشگاه ها دانش پایه و سیاست های راهبردی را تولید می کنند، از اطلاعات موجود بهره برده به تطبیق آن می پردازند، به امور آموزش و پرورش پرداخته و نیروهای علمی تربیت می کنند. از این لحاظ مراکز فرهنگی که تنها وظیفه تولید علم و به اشتراک گذاری آن را بر عهده دارند با دانشگاه ها تفاوت دارند.

حوزه فعالیت های مرکز تحقیقات آتاترک منحصر به تاریخ دوران مقاومت ملی و دوران جمهوریت است و به تبع آن تمامی جنبه ها و ارزش های این دوره از جمله زندگینامه آتاترک، شکل گیری مبارزات ملی و تمامی موضوعات و افرادی که به نحوی در این حوزه قرار می گیرند را در بر می گیرد. در همین راستا تمامی موضوعات مرتبط با این دوره در زمینه های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، فرهنگ، دین، روابط بین الملل، جامعه شناسی، اندیشه و هنر در مرکز توجه مرکز تحقیقات آتاترک قرار دارد.

 

آدرس: آنکارا، چانقایه، محله بالغاط، خیابان ضیاء بیگ، شماره 19

تلفن: 00903122856511

دورنگار: 00903122856573

پست الکترونیک:  bilgi@atam.gov.tr