همایش بین المللی یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه

همایش بین المللی "یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه" با محور…