رئیس بنیاد زبان ترک

رئیس بنیاد زبان ترک پرفسور گورر گولسِوین پرفسور گورر …

دکتر زکی اَراسلان

دکتر زکی اَراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک دکتر زکی اَراسلان …

رئیس بنیاد تاریخ ترک

پرفسور بیرول چتین رئیس بنیاد تاریخ ترک پرفسور بیرول چتین در …

رئیس مرکز تحقیقات آتاترک

پرفسور یوکسل اوزگن   یوکسل اوزگن در تاریخ 10 سپتامبر 1971 …