دکتر احمد قلینچ

دانشیار دکتر احمد قلینچ تحصیلات خود را در مقطع لیسانس در رشته حقو…

دکتر زکی اَراسلان

دکتر زکی اَراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک دکتر زکی اَراسلان …