دکتر احمد قلینچ

دانشیار دکتر احمد قلینچ تحصیلات خود را در مقطع لیسانس در رشته حقو…

رئیس مرکز فرهنگی آتاترک

دکتر زکی اَراسلان دکتر زکی اَراسلان در سال 1978 در شهر بایبورت مت…