بنیاد تاریخ ترک

بنیاد تاریخ ترک که به دستور آتاترک بنیان گذار جمهوری ترکیه در …

مرکز فرهنگی آتاترک

مرکز فرهنگی آتاترک، مرکزی است که در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه …

بنیاد زبان ترک

بنیاد زبان ترک در راستای اهدافی چون ارتقا و ترویج زبان و ادبیات …

مرکز تحقیقات آتاترک

مرکز تحقیقات آتاترک یکی از نهادهای زیرمجموعه بنیاد عالی فرهنگ، …