پروژه احداث ساختمان جدید بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک

غازی مصطفی کمال آتاترک پس از تاسیس بنیاد تاریخ ترک و بنیاد زبا…