اعضای افتخاری بنیاد تاریخ ترک

لیست اعضای افتخاری بنیاد تاریخ ترک 1. Prof. Dr. ABDELJELIL TEMIMI …

اعضای افتخاری بنیاد زبان ترک

لیست اعضای افتخاری بنیاد زبان ترک   PROF. DR. ABDILDACAN AKMAT…

اعضای افتخاری مرکز فرهنگی آتاترک

لیست اعضای افتخاری مرکز فرهنگی آتاترک   Prof. M. Uğur Derman Prof. Dr. Fuat …

اعضای افتخاری مرکز تحقیقات آتاترک

لیست اعضای افتخاری مرکز تحقیقات آتاترک MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ABDÜLL…