رئیس بنیاد زبان ترک

پرفسور عثمان مرد عثمان مرد در شهرستان اَردَملی استان مرسین به دنیا آ…

رئیس مرکز فرهنگی آتاترک

دکتر زکی اَراسلان دکتر زکی اَراسلان در سال 1978 در شهر بایبورت مت…

رئیس مرکز تحقیقات آتاترک

پرفسور یوکسل اوزگن   یوکسل اوزگن در تاریخ 10 سپتامبر 1971 …