سفیر کبیر جمهوری ترکیه پرفسور دریا اورس

پرفسور دریا اورس در سال 1966 در قونیه متولد شد. وی پس از پایان …