هیئت عالی مشورتی

هیئت عالی مشورتی  فعالیت های علمی و فرهنگی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک را مورد بررسی قرار داده در همه زمینه ها توصیه های لازم را به اطلاع آنان می رساند. این تصمیمات راهبردی که در صورت لزوم از سوی این هیئت گرفته شود در اولویت اجرا توسط سازمان ها قرار می گیرد. هیئت عالی مشورتی بنیاد عالی آتاترک که در راس آن وزیر فرهنگ و گردشگری قرار دارد متشکل از رئیس سازمان آموزش عالی ترکیه، سه نفر از اساتید برجسته عرصه علم و فرهنگ، رئیس بنیاد عالی و رؤسای نهادهای وابسته می باشد و همچنین در صورت احساس نیاز رئیس جمهور شخصاً ریاست این هیئت را بر عهده می گیرد.

اعضای فعلی هیئت عالی مشورتی:

  نام اعضا
سمت و پست اداری
1 محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه
2 پرفسور ارول اوزوار رئیس هیئت عالی سازمان اموزش عالی
3 پرفسور محمد حکیم اوغلو رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک
4 دکتر یوکسل اوزگن رئیس مرکز تحقیقات آتاترک
5 پرفسور گورر گولسوین رئیس بنیاد زبان ترک
6
پرفسور بیرول چتین رئیس بنیاد تاریخ ترک
7 دکتر زکی اراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک