“تعلیم و تربیت در دوران آتاترک” و “قوای ملی در شهر عشاق”

مرکز تحقیقات آتاترک از دو اثر جدید رونمایی کرد.

مرکز تحقیقات آتاترک که به دلیل شیوع بیماری کوید نوزده در سراسر جهان فعالیت های خود را بر چاپ کتاب متمرکز نموده است از دو اثر جدید با نام های “تعلیم و تربیت در دوران آتاترک” از پرفسور مصطفی ارگون و “قوای ملی در شهر عشاق” از پرفسور محمد قارا یامان رونمایی کرد.