DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ / LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE TEACHING / ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ГРАММАТИКА И ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I II. CİLT / VOLUME II / TOM II III. CİLT / VOLUME III / TOM III

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

AGANINA, G. R.-СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗВУКОВ В АРАБСКОЙ КЛАССИЧЕ СКОЙ НАУКЕ

AHMETKARİMOVA, K. M.-ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

AKALIN, Şükrü Halûk-TÜRK DÜNYASINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE TÜRK DİL KURUMU

AKAR, ALİ-TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI

AKBARZADEH, Daryoosh-JAPAN’S NAMES IN THE PERSIAN SOURCES

ALİYEVA ESEN, Minara-LOBNOR, LOBNOR AĞZI ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

ALYAZ, Yunus-ALİYEVA ESEN, Minara-BATI EDEBİYATINDA DİL VE DİLSEL DETERMİNİZM

AMANOĞLU, Ebülfez-ŞAİR HÜSEYİN CAVİD, TURANCILIK VE ORTAK TÜRKÇE

ARIKOĞLU, Ekrem-NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ

ARSLAN, Meryem-TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ’NİN MEYVE ADLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

ASATIANI, Rusudan-DIRECTIONS OF DIACHRONIC DEVELOPMENTS OF THE KARTVELIAN LANGUAGES

ATABEY, İbrahim-DERS KİTAPLARINDAKİ DİL BİLGİSİ KONULARININ BİLGİ VE TANIM AÇISINDAN TUTARLILIĞI

AUBAKİROVA, A. K.-АУБАКИРОВА, А. К.-ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР

AYDIN, Erhan-ŞİNE USU YAZITI’NDAKİ BAZI YER ADLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

AYDIN, İlker-İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR GÖZLEM

BACANLI, Eyüp-ALTAYCADAKİ -ATAN EKİNİN ZAMANSAL, GÖRÜNÜŞSEL, KİPSEL VE EDİMBİLİMSEL İŞLEVLERİ

BATUR, Zekeriya-ANA DİL EĞİTİMİNDE HAFIZA-KELİME İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ VE HAFIZANIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE EZGİLİ ÜRÜNLERLE ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN ROLÜ

BAZAROVA, D. B.-БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

BESOLOVA, E. B.-О РИТУАЛЬНОМ ТЕРМИНЕ ДУГЪ-ДОГЪ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ОСЕТИН

BIYIKLI, Mustafa-OSMANLICA AÇISINDAN ARAP HARFLİ VE LATİN HARFLİ TÜRKÇE LÜGATLERDE VE SÖZLÜKLERDE KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLERİ

BUKULOVA, Marina-КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ТУРЕЦКОЙ НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)

ÇAPAN, Pervin-TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

CELKAN, Gül-ÇOCUK EDEBİYATI’NIN DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN ÖN

CEYLAN, Şehnaz-ULUTAŞ, İlkay-ÖMEROĞLU, Esra-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÇİFCİ, Musa-DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ

COŞKUN, Eyyup-KARAKOÇ, Mehmet- ZORBAZ, Kemal Zeki-LİSE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE

COŞKUN, Mustafa Volkan-STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI

CUMAKUNOVA, Gulzura-TÜRK DİLLERİNİN YAPISAL VE SEMANTİK FARKLILIKLARININ ÖRNEĞİ OLARAK BİRLEŞİK FİİLLER

ÇÜRÜK, M. Selcen-MU’ÎNÜ’L-MÜRÎD’DE OĞUZ TÜRKÇESİ UNSURLARI

DELİCE, H. İbrahim-ÇATI EKLERİNİN BİLİNMEYEN BİR İŞLEVİ

DEMİRCİ, Kerim-DİLBİLGİSELLEŞME TERİMİ ÜZERİNE

DEMİR, Sema Aslan-TÜRKİYE TÜRKÇESİ İSTEK KATEGORİSİNE SEMANTİK-PRAGMATİK BİR YAKLAŞIM

DIETRICH, Ayşe-SOVIET AND POST-SOVIET LANGUAGE POLICIES IN THE CENTRAL ASIAN REPUBLICS AND THE STATUS OF RUSSIAN

DIRHEEVA, Galina-БУРЯТСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ БУРЯТ

DJUBATOVA, B. N.-К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКО-ИРАНО-АРАБСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

DRYGA, Iryna-UKRAYNA’DAKİ KARAMANLICA YADİGÂRLARI: TÜRK DİLİ TARİHİNE VE ARAŞTIRMA PERSPEKTİFLERİNE DAİR

DURSUNOĞLU, Halit-TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDEKİ ARAPÇA SÖZCÜKLER VE BU SÖZCÜKLERDEKİ SES OLAYLARI

ELEKBEROVA, Kemale-20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN YAZI DİLİ VE OSMANLI TÜRKÇESİ

EMET, Erkin-DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

ERİŞ, Mahir Ünsal-TÜRK TOPLUMSAL YAŞANTISININ LADİNO ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

EROL, Gülbuğ-KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA KULLANILAN TÜRKÇE VE YOZLAŞAN BİR DEĞER OLARAK DİL ÜZERİNE

ERSOY, Asu-DEVRE KELİMESİ ÜZERİNE

ESERER, Özlem Çatal-ARGOŞİLLO’DAN MOUSE’A

ESİN, Berna-DİL EĞİTİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK ATASÖZÜ

GADİLİYA, Ketevan-ГАДИЛИЯ, Кетеван-О РОЛИ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЙ СТРУКТУР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

GANİYEV, F. A.-ГАНИЕВ, Ф. А.-ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

GEDİKLİ, Yusuf-SELÇUK KİŞİ ADININ KÖKEN VE ANLAMI (ETİMOLOJİSİ)

GÖTZ, Manfred-ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDAKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ ANLATIM TÜRLERİ ÜZERİNE

GULİYEVA, Gatibe Vagifkızı-DOĞU TÜRKİSTAN ABİDELERİ: TÜRK DÜNYASININ MANEVÎ VE TARİHÎ SERVETİ GİBİ

GÜLLÜDAĞ, Nesrin-VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER

GÜNEY, Fatma Şahan-TATAR TÜRKÇESİ’NDEKİ BAZI BİRLEŞİK EYLEM YAPILARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NE TERCÜMESİ KONUSUNDA BAZI MESELELER

GÜNGÖR, İ. Hulûsi-YUNUS EMRE’NİN KULLANDIĞI TÜRKÇENİN ANADOLU AĞIZLARIYLA KIYASLANMASI

GUSEVA, O. N.-ГУСЕВА, О. Н.-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

HACIZADE, Naile-TÜRKÇEDE VE RUSÇADA ‘EV’ KAVRAMI VE BU KAVRAMIN DİLDEKİ YERİ

HALMURZAYEV, Taşmirza-ХАЛМУРЗАЕВ, Ташмирза-ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО НА УРДУ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

HENGİRMEN, Mehmet-TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

Hİsamİtdİnova , F. G.-Хисамитдинова-Этнолингвисти ческие исследования в тюркологии

HİSAMOVA, F. M.-ХИСАМОВА, Ф. М.-XVI.-XVIII. YÜZYIL ESKİ TATAR EDEBÎ DİLİNİN KARMAŞIKLIK NEDENİNİN TARİHÎ-KÜLTÜREL DURUMU

İBRAYEV, Ş. İ.-ИБРАЕВ, Ш. И-НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЮРКОЛОГИИ

İLHAN, Nadir-TÜRKLERDE ALFABE DEĞİŞTİRME SORUNU VE TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN SONUÇLARI

İSAYEV, Hurşit-TÜRK ÖĞRENCİLERİN RUSÇA ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSLAMOĞLU, Mahmut-ÖZNUR, Şevket-KIBRIS RUMCASINDA A HARFLİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERDEN BAZILARI

IVANISHVILI, Marine-PROTO-KARTVELIAN PLANT NAMES AND PROBLEMS CONNECTED WITH SEMANTIC RECONSTRUCTIONS

JIKIA, Marika-SOME FEATURES FROM SYNTAX OF MEGRELIAN LANGUAGE

KADAŞEVA, Karlıgaş-ҚАДАШЕВА, Қарлығаш-ТҮРІКТІЛДІ АУДИТОРИЯДА ТІЛ ҮЙРЕТУДІҢ ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ МАЗМҰНЫ

KALAFAT, Yaşar-TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA SIR İNANCI VEYA TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA SIR İNANCI

KALSIN, Şirvan-KIBRIS AĞZININ ANADOLU AĞIZLARI İÇİNDEKİ YERİ

KALYUTA, Aleksandr-КАЛЮТА, Александр-СЛОВАРЬ АССОЦИАТИВНЫХ НОРМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬ-ТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ

KARABABA, Z. Canan-THE RELATIONSHIP AND SIMILARITIES BETWEEN TURKISH AND ENGLISH WITHIN THE FRAMEWORK OF LANGUAGE AND CULTURE CONNECTION

KARABULUT, Ferhat-ULUTAŞ, İsmail-SIFAT-FİİLLİ NİTELEMELİ YAPILARIN TİPOLOJİSİ:TÜRK TİPOLOJİSİNİN JAPON, KORE VE MACAR TİPOLOJİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KARATAY, Halit-DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN YERLİ VE YABANCI ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ

KARTALLIOĞLU, Yavuz-OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE HAREKE-HARF İLİŞKİSİ

KASIEVA, Aida-STYLISTIC DEVICES IN THE KUTADGU BILIG AND THE ADEQUACY OF THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH (ON THE MATERIAL OF ENGLISH TRANSLATION MADE BY W. MAY)

KELAĞA AHMET, İbrahim-YUNANİSTAN’DA BATI TRAKYA’DA TÜRK AZINLIĞIN ANADİLİ VE EĞİTİM DİLLERİNDEN BİRİ OLARAK TÜRKÇE

KİLLİ YILMAZ, Gülsüm-SİBİRYA TÜRK HALKLARININ DİLLERİNİN HUKUKİ KONUMU VE DİL İLE İLGİLİ YASALAR

KIRKKILIÇ, Ahmet-ŞAHİN, Abdullah-TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

KIZIKLI, Zafer-ARAP DİLİNDE RETORİĞİN BİR BİLİM DALI OLARAK DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE ÖNCÜLERİ

KOCASAVAŞ, Yıldız-TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL ŞUURU İLE ZEVKİNİN ANLAM VE ÖNEMİ, BUNUN DERS KİTAPLARINDA METİNLERLE DESTEKLENMESİ

KOKŞAEVA, N. O.-КОКШАЕВА, Н. О-БУДДИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ В АВТОРСКИХ ДОКУМЕНТАХ XVIII ВЕКА НА ОЙРАТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

KORKMAZ,
Seyfullah-TÜRKÇE VE ARAPÇADA TELAFFUZLARI AYNI, ANLAMLARI FARKLILAŞMIŞ BAZI SÖZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KRAVÇENKO, S. L.-КРАВЧЕНКО, С. Л-АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АМХАРСКОМ ЯЗЫКЕ

KUZMİNA, H. H.-КУЗЬМИНА, Х. Х.-К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

MAHMUDOVA, Gatibe-TÜRK VE AZERİ DİLLERİNDE DEYİMLER

MATSUI, Dai-AN UIGUR DECREE OF TAX EXEMPTION IN THE NAME OF DUWA-KHAN

MEYRAMOVA, S. A.-МЕЙРАМОВА, С. А-ТЕЗАУРУСНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MOGHADAM, Mehyar Alavi-THE ROLE OF PERSIAN AND TURKISH LANGUAGES IN THE NATIONAL IDENTITY OF THE MIDDLE ASIA

MURZİNA, L. A.-МУРЗИНА, Л. А.KRAVÇUK, S. V.-КРАВЧУК, С. В-ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ РИТМА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА НЕРОДНОЙ ЯЗЫК

NAĞISOYLU, MUHSİN-ORTA ÇAĞ AZERBAYCAN TERCÜME SANATI

III. CİLT / VOLUME III / TOM III – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

NAPOLNOVA, Elena-НАПОЛЬНОВА, Елена-«СЕРДЦЕ» В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ (ФРАГМЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА)

NASİLOV, D. M.-НАСИЛОВ, Д. М.-РОССИЙСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ НАШИХ ДНЕЙ: К СМЕНЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ

ODA, Juten-ON THE RELATIONSHIP BETWEEN OLD TURKIC AND OTTOMAN TURKISH

OĞUZ, Betül Bülbül-ORHUN YAZITLARINDA HİTAP BİÇİMLERİNİN TOPLUMSAL DİLBİLİM AÇISINDAN BİR ANALİZİ

OKTAY, Melek-KURT, Atakan-KARA, Mehmet-TÜRKÇE İÇİN BİR SIKLIK ANALİZİ PROGRAMI

ÖNLER, Zafer-KUTADGU BİLİG’DE TOPLUMSAL KABUL VE GELENEKLERDEN YANSIMALAR

ORUÇ ASLAN, Birsel-TÜRKÇEDE GEREKLİLİK KİPİ

OSSİPTŠUK, İnna-ESTONYA’DA, YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM METOTLARININ ÖZELLİKLERİ

ÖZEK, Fatih-AYTAÇ, Aslıhan-ORHUN YAZITLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ

ÖZER, Zeynep Bağlan-KAZAKİSTAN’DA ALFABE DEĞİŞİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

ÖZEZEN, Muna Yüceol-TÜRKÇEDE YALIN DURUM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÖZKAN, Nevzat-TÜRKÇEDEKİ YABANCI UNSURLARI TASNİF DENEMESİ

ÖZMUT, Orhan-ALYAZ, Yunus-ÇAĞDAŞ DİLBİLİM KURAMLARI VE BİLGİSAYARLI ÇEVİRİ UYGULAMALARI

ÖZTOPRAK, Ferah Burgul-CUMHURİYET’İN İLANINDAN GÜNÜMÜZE ORTA ÖĞRETİM DİL BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

ÖZTÜRK, Göksel-1902 TARİHLİ ESKİ KİRİL HARFLİ BAŞKURTÇA BİR İNCİL TERCÜMESİ IŞIĞINDA BAŞKURT EDEBÎ DİLİ TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ

ÖZTÜRK, Rıdvan-KIBRIS’TAKİ GURBETLERİN GİZLİ DİLİ

ÖZYETKİN, A. Melek-TARİHÎ TÜRK DİLİ ALANINDA UZUNLUK-MESAFE ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİRİMLER

PISHGHADAM, Reza-MODARRESI, Ghasem-ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THE LIGHT OF THE INTERMENT AND GLOBALIZATION: READING AND WRITING

RASSADİN, V. İ.-РАССАДИН, В. И.-СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ВОКАЛИЗМА КАЛМЫЦКОГО И ТУРЕЦКОГО (МЕСХЕТИНСКОГО) ЯЗЫКОВ

SADRAZAM, Ejdan-KUZEY KIBRIS’TA BARIŞ SÖYLEMİNİN FENOMOLOJİSİ

SAĞLIK, G. Selcan-KARŞITLIKLAR TEMELİNDE ATATÜRK SÖYLEMİ İNCELEMESİ

ŞAHENK, Senem Seda-GÖKALP, Murat-YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ

ŞAHİN, Esin-YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

SAKHOKIA, Maia-TRANSPOSITIONAL INNOVATIONS IN MODERN PERSIAN MORPHOSYNTAX (PERSIAN HISTORICAL MORPHOSYNTAX DATA: THEORY AND PRACTICE)

ŞAMSUTDİNOVA, R. R.-ШАМСУТДИНОВА Р. Р-MEДНЦИНCКАЯ ТEPMИНOЛОГИЯ ТAТAPCКГО ЯЗЫКА

SANJINA, Darima-САНЖИНА, Дарима-Земля в языковой картине мира монголоязычных народов

SARIKAYA, Mahmut-TÜRKÇE ADLANDIRMADA İNSAN VE HAYVAN SOYBİRLİĞİNİN BİR YANSIMASI OLARAK Kur Kuru Kuro Kır Kırı Kıro Kurd Kırt Kürt KELİMELERİNİN TÜRKÇE ur habbe tane tohum döl-qur halka kemer kuşak nesil KELİMELERİYLE İLGİSİ

SARI, Mustafa-ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ’NDEN OSMANLICAYA TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER

SARIYEV, Berdi-CÜMLE BİLGİSİ-CÜMLE ÖĞELERİNİN MANTIKSAL AÇIDAN İNCENMESİ NUTUK’TAKİ CÜMLELERDE ETKİN DÜŞÜNCE BAĞLAMI

ŞENEL, Mustafa-KES-KOPYALA-YAPIŞTIR; YENİ KELİME TÜRET

SERTKAYA, Ayşe Gül-BİLİNMEYEN BİR SEĞİR-NÂME YAZMASI

SHIMING, Chen-A BRIEF INTRODUCTION TO THE PROJECT OF TRANSLATION AND ANNOTATION IN UIGHUR’S LANGUAGE FOR MATERIALS ABOUT CENTRAL ASIA (BROAD SENSE) SELECTED FROM THE HISTORY OF TWENTY-FOUR DYNASTY

SHUİN, Hay-ШУИН, Хай-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ, КОТОРЫЕ УПОМИНАЮТ РЕЛИГИЮ

SOYUPEK, Hasan-YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÜDÜLEMENİN ÖNEMİ

SYURYUN, Arzhaana-THE CLASSIFICATION OF THE QUALITATIVE WORDFORMS IN THE TAIWAN LANGUAGE

TAKACHI, Jun’ichiro-まことの華見:REAL SPLENDOUR OF 風雅“FÛGA”OF芭蕉俳句 BASHÔ’S HAIKU

TALİBOVA, S. E.-ТАЛЫБОВА, С. Э-Словосочетания в современном персидском языке

TEMİZKAN, Mehmet-ERDEM, İlhan-DİL EDİNİMİ SÜRECİNDE OKUMA ALIŞKANLIĞI VE İŞLEVSEL OKURYAZARLIK KAVRAMLARI

TERES, Ersin-DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK VE BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ORTAK BİRKAÇ SÖZCÜK
ÜZERİNE

TOLKUN, SELAHATTİN-FİİL ÇEKİMİNDE GÖRÜLEN İSTİSNAÎ HÂLLER

IV. CİLT / VOLUME IV / TOM IV – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

TOR, Gülseren-ANADOLU AĞIZLARINDA YAVRU ADLARI

TSHVEDİANİ, Z. R.-ЦХВЕДИАНИ, З. Р-ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ: СЕМИТСКИЙ МИР (ИУДЕЙСКИЙ АРАБСКИЙ)

TÜRKÖZÜ, S. Göksel-KÜLTÜREL YÖNDEN KORECE İLE TÜRKÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI

TUR, Salih-ARAP DİLİNDE ANLAM BENZERLİĞİ OLAN SÖZCÜKLERİN YAPISI, KAYNAĞI, ÖNEMİ VE RETORİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

UĞURLU, Mustafa-Lehçe İçİ Aktarmada Yalancı Eş Değerlik

ÜNAL, Kerami-ЮНАЛ, Керами-ОБ УСТОЙЧИВОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ БАШ НА БАШ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ÜŞENMEZ, Emek-KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA

USER, Hatice Şirin-KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA “İMAR ETMEK”, “YAPI KURMAK”, “İNŞA ETMEK” KAVRAMLARI

YAKUT, Sevinç-GARİB-NÂME’DE DEYİMLER

YALÇIN, Süleyman Kaan-RUSYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KONUŞMA DİLLERİNİN YAZI DİLİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ VE ÖTEKİLEŞTİRME EKSENİNDE İZLENEN DİL POLİTİKALARI

YAVUZARSLAN, Paşa-TÜRK DİLİNDE KİŞİ EKLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ

YESENGALİYEVA, A. M.-ЕСЕНГАЛИЕВА, А. М.-ОБ АВТОНОМИИ СТУДЕНТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОВЛАДЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

YILDIZ, Şevket-AVRUPA’DA İLK ÇEVİRİ HAREKETLERİ

YÜCEL, Bilâl-NEHCÜ’L-FERĀDÃŒS’TE UZUN-KAPALI E (ê ) ÜNLÜSÜNÜN YAZIMI

YURTAYDIN, Erkan-İBERCE, BASKÇA, AFRİKA-ASYA DİLLERİ VE TÜRKÇE

YUSUPOVA, A. Ş.- ЮСУПОВА А .Ш-НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАТАРСКО-РУССКИХ И РУССКО-ТАТАРСКИХ СЛОВАРЕЙ XIX ВЕКА

YUSUPOV, M. M.-CHECHEN-RUSSIAN BILINGUALISM: THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS

ZAHMOUL, Noureddine-THE CASSIDY CODE

ZUGHOUL, Muhammad Raji-GLOBALIZATION, THE AMERICAN EMPIRE AND THE CULTURAL POLITICS OF ENGLISH IN THE ARAB-MUSLIM WORLD

ZÜLFİKAR, Hamza-SÖZ VARLIĞINDAKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER