Две новые работы от Исследовательского центра имени Ататюрка

Belçika Basını ve Diplomatik Belgelerine Göre Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922)” ve “Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği” adlı eserler Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Türk tarihinin zorlu dönemlerinden biri olan Türk İstiklâl Savaşı dünya tarihinde de büyük etki ve merak uyandıran bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada ele alınan dönem, I. Dünya Savaşı’nın sonlanmasıyla birlikte Türk halkının dış işgale karşı var olma savaşı vermesi bakımından olduğu kadar, Mustafa Kemal (Atatürk) gibi bir liderin varlığı açısından da önemli bir evreyi teşkil etmektedir. Bu sebeple modern Türk tarihinin önemli bir evresini oluşturan mücadele süreci, Belçika basını ve dönemin belgelerindeki yansımalarıyla Dr. Halil YILMAZ tarafından kaleme alınmıştır. Eserin birinci bölümünde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu ve Türk İstiklâl Savaşı’nı doğuran şartlar; ikinci bölümünde ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kazanılan askerî zaferler ve İtilaf Devletleri ile olan siyasi ve ilişkilere değinilmiş, 1920 yılı sonundaki seçimlerle birlikte Yunanistan’da yaşanan politika değişikliği irdelenmiştir. İki ana bölümden oluşan bu kitap, Millî Mücadele dönemine ilişkin Belçika belgeleri açısından konuyu ele alan çalışmaların yeterli sayıda olmaması bakımından gelecekte yapılacak çalışmalara önemli bir alt yapı sunmaktadır.

Yeni yayınlardan bir diğeri olan “Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği” adlı çalışmada, Cumhuriyet tarihinin mihenk taşları arasında yer alan amacı ve işlevi halkçılık anlayışının nesnel uygulaması olan halkevleri Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZER tarafından ele alınıyor. Çalışmanın birinci bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün halkçılık kavramına kazandırdığı şekil irdelenerek halkevleri fikrinin özü izah edilmekte, ardından ikinci bölümde halkevlerinin açılmasına sebep olan sosyal, siyasi ve ekonomik sebepler üzerinde durulmakta ve üçüncü bölümde genel olarak halkevleri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Dördüncü bölümünde Diyarbakır Halkevi örneği üzerinden halkevi çalışmaları ayrıntılı bir şekilde incelerek bir halkevi tüm organları ile pratikte nasıl çalışır sorusuna cevap aranmış ve son bölümde halkevlerinin kapanışı anlatılmıştır.

Okuyucular bu esere, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler.