Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) 4. Baskısıyla Okurlarla Buluştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) isimli eserin 4. baskısını gerçekleştirdi.

Sekiz bölümden meydana gelen eserin ilk bölümünde, yazı malzemeleri ve Osmanlı arşiv belgelerinde kullanılan yazılar (paleografya) inceleniyor. İkinci bölümde, padişahlara ait belgelerde rastlanan tuğra; sadrazam gibi yüksek rütbeli idarecilere ait belgelerde rastlanan pençe; maliye belgelerindeki defterdara ait kuyruklu imza ve padişahtan başlayarak sade vatandaşa kadar herkesin kullandığı, fakat resmî belgelerde özel bir yeri olan mühürlere dair bilgiler sunuluyor.  Kitabın en hacimli bölümünü oluşturan üçüncü bölümde ise fetihnâme, tebriknâme menşur, mülknâme gibi padişaha ait belgeler konu ediliyor.

Yüksek kademe yöneticilerin emir ve arz mâhiyetindeki belgelerin ele alındığı dördüncü bölüm; beldeler arası yazışmalara yer verilen beşinci bölüm; daireler arası yazışmalara yer verilen altıncı bölüm; arzuhal, mahzar ve lâyıhaların anlatıldığı yedinci bölüm ve ifta ve kaza organlarınca düzenlenen belgelerin ele alındığı sekizinci bölüm, bu hacimli çalışmanın diğer bölümlerini oluşturuyor. Ayrıca eserin ekler bölümünde bahsi geçen belgelere ilişkin birçok örnek sunuluyor.

İktisat tarihi ve Osmanlı müesseselerine dair çalışmalarıyla birçok akademisyen tarafından öncü kabul edilen Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu tarafından kaleme alınan çalışma, diplomatika alanında Türkiye’de yazılmış en kapsamlı eser olma özelliğini sürdürüyor. Üniversitelerin tarih ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri başta olmak üzere ilgili diğer bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan bu çalışma, hiç şüphesiz alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.