Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda açık bulunan ekli listede unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

İLAN METNİ

BAŞVURU FORMU

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KADROLAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KADROLAR

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince, Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda açık bulunan ekli listede unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, görevde yükselme sınavına başvurup sınava katılmaya hak kazanan adaylara görevde yükselme eğitimi verilecektir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği sınavına başvurup sınava katılmaya hak kazanan adaylar, ayrıca bir eğitime tabi tutulmadan doğrudan unvan değişikliği sınavına alınacaktır.

Görevde yükselme eğitim ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına ilişkin yer ve tarihler Yüksek Kurumun web sayfasından (www.ayk.gov.tr) ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

1-GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ŞARTLAR:

İdari İşler Müdürü ve Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

3) Uzman, sayman, ayniyat saymanı veya şef unvanını kazanmış olup, Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak ve ilan tarihi itibarıyla toplam hizmetinin son iki yılını Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda geçirmiş olmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Kameraman veya Şoför unvanlarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Memur ve Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

2- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3- DİĞER HUSUSLAR:

Bu duyuruda yer almayan konularda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu ilanın 1’inci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

İlan edilen kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

4- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurum personeli sadece kadrosunun bulunduğu kurumun kadroları için görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için müracaat edebilecektir.

Başvuru tarihleri 22- 28 Mayıs 2013’tür.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenler 22/05/2013-28/05/2013 tarihleri arasında, başvuru formunu birim amirleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları birim amirlerince bir yazı ekinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

Öte yandan; Yüksek Kurum bünyesindeki kurumlarda görevli olan personel için, ayrıca Kurumlarınca “Hizmet Cetveli” düzenlenecektir. Bu cetvelle birlikte başvuru formunda yer alan “Yabancı dil sınavı (KPDS)”, “Diploma”, “Başarı Belgesi (Takdirname) veya Ödül”, belgelerin tasdikli birer sureti de 29 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Düzenlenecek olan hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek olup, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de gün, ay ve yıl belirtilmek suretiyle yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenecektir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde ise başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin eki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Puanların eşit olması hâlinde sırasıyla dikkate alınmak üzere;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

6- GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak görevin niteliğine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumları ilgilendiren konular.

Eğitim programında (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki eğitim konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan eğitim konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saatlik görevde yükselme eğitimi verilecektir.

7-GÖREVDE YÜKSELME SINAVI:

Görevde Yükselme Sınavı Yüksek Kurum Başkanlığı tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kurum ile sınavı gerçekleştirecek merkez arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

Görevde yükselme sınavında, görevde yükselme eğitim konuları esas alınır.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

8-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI:

Unvan değişikliği sınavına başvurup sınava katılmaya hak kazanan adaylar, ayrıca bir eğitime tabi tutulmadan doğrudan unvan değişikliği sınavına alınacaktır.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

9-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 ve 13’üncü maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen sınav sonuçları, Sınav Kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

11- GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN ATANMASI:

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara 3 ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması hâlinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Sınavlarda başarılı olanlardan sınavda aranan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.