Kamuoyunun Dikkatine

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Anayasamızın 134’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile kurulmuş ve kuruluş Kanunumuza bağlı olarak tüzük ve yönetmeliklerimiz hazırlanıp yürürlüğe konulmuş; 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de yıllar içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç sebebiyle Kurumumuzun yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda 664 sayılı KHK’nın 27’nci maddesine dayanılarak Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet ödülü niteliğinde verilecek olan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği 12/03/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14/11/1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü, 17/08/2013 tarihli 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5149 Numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu durum 2876 sayılı Kanunun mülga hükümlerinden dolayı adı geçen tüzüğün hukuki olarak yürürlükten kaldırılmasının zorunlu hale gelmesinden ibaret bir durum olup, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün tamamen kaldırıldığı ve bir daha verilmeyeceğine dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira iddia edilenin tam aksine 2876 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerinden dolayı 2000 yılından itibaren mevzuat boşluğu nedeniyle verilemeyen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün verilmesi 12/03/2013 tarihli mezkûr yönetmelik ile mümkün hale gelmiştir. Yönetmelik incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur.