Veri Sahibi Başvurusu

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
VERİ SAHİBİ BAŞVURUSU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (“AYK” veya “Kurum”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kurumumuz Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

2. Başvuru Yöntemi
İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak ya da e-devlet yoluyla Kurumumuza iletebilirsiniz.

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

e-Devlet Yoluyla Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA

Resmî Bilgi Talep Formu

https://www.turkiye.gov.tr/akdvty-tlp-kyt

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talebin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Veri Sahibi Başvuru Formu